Gallery — University of Sarajevo

Gallery Items tagged University of Sarajevo

Show all Gallery Items

Template za izvještaje - Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Template za izvještaje - Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Template za izvještaje za studente Elektretehničkog fakulteta u Sarajevu
D. Osmanković, H. Merzić
Uvod u Kvantno Izračunavanje
Uvod u Kvantno Izračunavanje
Kvantno Izračunavanje(Quantum Computing) je, kao grana Prirodnog Izračunavanje(Natural Computing), jedna od najmlađih znanosti Teorijske Kompjuterske Nauke koja koristi stanje superpozicije kvantnog sistema i preplitanje(entanglement) kao gradivne elemente izračunljivosti. Zašto Kvantno Izračunavanje? Naime, već na kraju ovog rada u kome ćemo dati generalni pregled osnova Kvantnog Izračunavanja, ćemo uvidjeti velike prednosti spram klasičnog izračunavanja. Rad je struktuiran tako da uvede čitaoca u osnove ove teorije koja se u mnogome razlikuje od ostalih metoda izračunavanja. Tako ćemo najprije uvesti gradivni element informacije u Kvantom Izračunavanju(Kvantni bit), zatim ćemo se upoznati sa jednim od načina manipulacije informacije na kvantom nivou(Kvantna kola). Nakon toga prelazimo na dva primjera primjene kvantih kola pri formiranju kvantnih algoritama i na kraju ćemo navesti neke prednosti i zanimljivosti Kvantnog Izračunavanja. Čitalac će na kraju imati generalni uvid u ovu znanost i poznavati njene osnovne osobine.
Haris Smajlović
Template za izvještaje - Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Template za izvještaje - Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Jednostavan template za izvještaje namijenjen studentima Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu
D. Osmanković, H. Merzić
Template za doktorsku dizertaciju/završni rad na ETF-u
Template za doktorsku dizertaciju/završni rad na ETF-u
Ovaj template se može koristiti za pisanje doktorske dizertacije ili završnih radova na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu-
Emir Sokić

Related Tags

BosnianInternational LanguagesUniversityProject / Lab ReportThesis